Regulamin uczestnika

 1. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na placówce, m.in: regulaminu bezpieczeństwa, ppoż., kąpieli, poruszania się po drogach.
 2. Uczestnik ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach programowych organizowanych przez kadrę obozu.
 3. Uczestnik ma prawo występowania z własną inicjatywą i współtworzenia programu obozu.
 4. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność (także finansową) za szkody wyrządzone przez niego podczas pobytu.
 5. Zabrania się opuszczania terenu obozu bez zgody bezpośredniego opiekuna pod groźbą wydalenia z obozu.
 6. Wyjście z terenu obozu dozwolone jest w zorganizowanych grupach, pod opieką wychowawcy.
 7. Zabrania się przyjmowania na terenie obozu wszelkich osób postronnych.
 8. Zabrania się posiadania oraz palenia tytoniu, wszelkich napojów alkoholowych, a także innych środków odurzających pod groźbą wydalenia z obozu.
 9. Uczestnika obowiązują ogólnie przyjęte zasady i normy postępowania w społeczeństwie.
 10. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00 – 6:00, z wyjątkiem zajęć planowych i organizowanych przez kadrę obozową w godzinach ciszy nocnej.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przywieziony na placówkę sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe i inne rzeczy wartościowe w związku z brakiem możliwości ich zabezpieczenia.

Do obowiązków uczestnika w pierwszym dniu pobytu na obozie należy:

 • Przekazać posiadane pieniądze do depozytu drużynowemu (opiekunowi) w celu ich zabezpieczenia.
 • Zapoznać się z regulaminami i instrukcjami obowiązującymi na obozie.

Komenda obozu przypomina, iż nieprzestrzeganie przez uczestnika obozu postanowień regulaminu skutkować będzie ukaraniem, włącznie z karnym usunięciem z obozu, którego koszty ponoszą rodzice.